Pozor na rychlé Passaty na našich silnicích!

Pozor na rychlé Passaty na našich silnicích!

Příspěvekod Káčko » 06 črc 2009 21:34

Pozor na rychlé Passaty na našich silnicích!

Policejní Passaty - způsob měření a registrační značky

Měřicí zařízení v těchto vozech > je typu PolCam PC 2006 (výrobce
Polsko).Detektor radarů vám nepomůže, protože toto zařízení nevysílá žádný
paprsek.Měření se děje pomocí kamer vepředu a vzadu na vozidle a zaznamenáváním rychlosti měřicího vozidla (tzn. vlastní rychlosti). Z čehož vyplývá, že policejní auto musí jet před vámi, nebo za vámi a musí jet přibližně stejnou rychlostí, jakou jedete vy. Měření v protisměru tedy není možné. Většina měření bude probíhat a probíhá stylem jedou 125 -130 km/h v pravém pruhu a čekají, až je někdo rychle předjede, bleskově zrychlí za auto a natočí měřený úsek. Rozpoznávací schopnost kamery PolCamu je 100 metrů, což není zas tak moc. Schválený rozsah měření je 10 km/h až 299 km/h. Rozsah délky měřeného úseku 50 m až 999999 m. - tzn. musí vás měřit minimálně na dráze 50 m (při rychlosti 150 km/h ujedete 50 m za cca. 1,2 sekundy). Záznam se nadrává na pevný disk počítače z kterého obsluha nemůže záznam smazat (ochrana proti uplácení a kamarádům).

Hodně štěsí a šťastnou cestu...
Ještě doplnění:
1) Passaty nejezdí jen po dálnicích a rychlostních silnicích, ale i po
Silnicích I. a II. třídy!
2) Od spousty služebních passatů křížících naše dálnice rozeznáte policejní R36 ve zpětných zrcátkách podle agresivnější přídě s velkými vstupy vzduchu,
Zezadu pak spoileru na víku kufru. V předjíždění nepovolenou rychlostí může na
Poslední chvíli zabránit také zmerčení osmnáctipalcových litých kol a masivnějších prahů, které standardní verze nemají. Jinak se totiž policejní Passaty R36 navenek nijak neprojevují. Pokud na ně policisté nenasadí maják či nespustí ty za mřížkou chladiče, jsou takřka k nerozeznání od sériových R36.


Obrázek

Obrázek

Obrázek

ObrázekEDIT

Teprve na serveru antiradary.eu se dočteme:

„Vozy jsou vybaveny měřícím a záznamovým systémem, který funguje na principu srovnání rychlosti. Spolujezdec sleduje na monitoru dění před i za vozidlem a v případě, že se kolem mihne rychle jedoucí auto, policejní řidič jen srovná rychlost jízdy. K zaznamenání přestupku stačí pronásledovat rychle jedoucího řidiče pouhých 100 metrů, což je při rychlosti 160 km/h pouhé 2,25 vteřiny. Policie tedy primárně neměří rychlost sledovanému řidiči, ale pomocí kombinace několika metod rychlost vlastní. Odpadá tedy použití klasického radaru vyzařujícího radiové vlny a tím pádem jsou řidičům bez užitku tzv. antiradary.“

Aby mohla osádka policejního passatu prokázat řidiči měřeného auta překročení nejvyšší dovolené rychlosti, musí po dobu měření jet stejnou rychlostí.Měření bez použití výstražného světla modré barvy

Podle § 18, odst. (3), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h; na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 130 km.h. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h.“


Výše uvedené ustanovení platí pro všechna motorová vozidla bez výjimky. Ani policejní vozy nesmí jet na dálnici a silnici pro motorová vozidla rychlostí vyšší než 130 km.h, pokud neužívají zvláštního výstražného světla modré barvy. Měřit v souladu se zákonem tak mohou v tomto případě pouze vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg a případně jiná vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 130 km.h.

Měření s použitím výstražného světla modré barvy

Podle § 41, odst. (1), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí: „Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové
výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), není povinen dodržovat § 4 písm. c), § 5 odst. 1 písm. f), g) a h), § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 písm. b), § 11, § 12 odst. 1, 2, 4, 5 a 6, § 13 až 17, § 18 odst. 2, 3, 4 a 8, § 19 odst. 2 a 3, § 20, § 21 odst. 2, 3 a 4, § 22, 23, §24 odst. 3 a 4, § 25 odst. 1, 2, 3, 4, 5, § 26 odst. 3, § 27, § 28 odst. 2, 3 a 5, § 31, § 32 odst. 6, § 35, § 36 odst. 1 a 2 a § 39 odst. 4 a 5; je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“


Obrázek

Měří-li řidič policejního passatu řidiče, který překračuje nejvyšší dovolenou rychlost, musí
mít v době měření zapnuté zvláštní výstražné světlo modré barvy. V opačném případě
porušuje zákon a dopouští se stejného přestupku, jako řidič měřeného vozidla. Pojede-li
policejní passat na dálnici rychlostí 130 km.h v době, kdy bude předjížděn řidičem, který
jede např. 180 km.h, musí již při akceleraci na rychlost 131 km h mít zapnuté zvláštní
výstražné světlo modré barvy. Při tomto postupu však bude úspěšnost policie prokázat řidiči spáchání přestupku limitovat k nule.


Výstražná světla modré barvy na policejních passatech

Podle § 41, odst. (2), písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, platí: „Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním
výstražným světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu.“


Zvláštním právním předpisem je vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení,
služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel,
plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České
republiky, kde podle § 11, odst. 1 a 3 platí:

„ Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je stříbrné barvy
s vodorovným modrým pruhem na bočních stranách a na zadní části a žlutými a modrými
prvky; služební vozidlo je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“ černé barvy
na stříbrném podkladu, na přední části symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy
na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „POLICIE“ žluté barvy na modrém
podkladu. Ve vodorovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“ v barvě
služebního vozidla. Na služebním vozidle může být dále umístěn symbol linky tísňového
volání. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.“


Obrázek

„Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo
2, lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b)
bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození
od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace 2) a u zaparkovaného vozidla postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.“


Obrázek

a podle § 18, odst. (6):
„Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vozidla, plavidla a letadla policie se zvláštním
barevným provedením a označením podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.“


Obrázek
Obrázek

Vzhledem k tomu, že policejní passaty nejsou označeny podle zvláštního právního předpisu, nesmí být vybaveny ani zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

Navíc
Podle § 24, odst. (5) vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platí: „Zvláštní
výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.“

Podle § 24, odst. (7) stejné vyhlášky č. 341/2002 Sb., platí: „Zvláštní výstražná světelná
zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.“


Policejní passaty nejsou vybaveny pevně instalovanými a do registru silničních vozidel
zapsanými zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo modré barvy,
proto nemohou být samostatně vybaveny ani pevně instalovanými doplňkovými svítilnami,
které se nacházejí v přední masce.


Shrnutí
Aby mohla policie získat důkaz o spáchání přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší
dovolené rychlosti, musí spáchat úplně stejný přestupek a k tomu ještě přidat přestupek
spočívající v neoprávněném užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě
doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením.

Podle § 51, odst. (1), zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, platí:
„K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.“

Ve správním řízení nemůže být k důkazu přihlíženo, neboť byl ve vztahu k řidiči měřeného
vozidla získán v rozporu se zákonem. Protože se ve skutečnosti nejedná o záznam rychlosti měřeného vozidla, ale o přesný záznam rychlosti policejního passatu získaný z jeho rychloměru, je to regulérní usvědčující důkaz proti řidiči policejního passatu.

Pomáhat a chránit (před passaty)
Honda Goldwing 1500 SE
skutrmoto.cz
Uživatelský avatar
Káčko
 
Příspěvky: 465
Registrován: 23 čer 2009 11:27
Bydliště: Praha 10, 603460165

Zpět na Informace pro správného drivera

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron